Advokátní kancelář Riter - Šťastný

S čím vám pomůžeme

pic1

Občanské právo

 • vlastnické vztahy:
  • smlouvy o převodech vlastnictví včetně nemovitostí
  • zakládání a zánik věcných břemen
  • vznik a ukončení spoluvlastnictví
  • změny, ukončení a vypořádání společného jmění manželů
  • dědictví
 • závazkové právo zejména:
  • smlouvy kupní, darovací, směnné
  • smlouvy o dílo, nájemní, o úschově
  • zprostředkovatelské, obstaravatelské
  • o úhradě dluhu, pojistné
  • ručitelské, zástavní
  • směnky
  • práva k bytům a nebytovým prostorám
  • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
  • medicínské právo

Obchodní právo

 • právo obchodních společností:
  • zakládání společností
  • organizace a vedení valných hromad
  • převody akcií a obchodních podílů
  • fúze
  • prodeje podniků
 • závazkové právo:
  • obchodně právní smlouvy
  • zajištění závazků ručením, zástavou, směnkami
  • vymáhání pohledávek
  • pojistné smlouvy
  • smlouvy o změnách a zániku smluv
  • veřejné soutěže, veřejné zakázky

Rodinné právo

 • výživné zletilých i nezletilců
 • opatrovnické smlouvy a spory
 • rozvody
 • řešení majetkových a bytových sporů

Ústavní právo

 • podávání ústavních stížností
 • zastupování před ústavním soudem
 • analýza souladu právních předpisů s předpisy ústavního pořádku

Pracovní právo

 • založení pracovního poměru
 • dohody o hmotné odpovědnosti
 • uplatnění pracovně právních nároků
 • ukončení pracovního poměru
 • nároky z neplatného ukončení pracovního poměru
 • náhrada škody

Správní právo

 • stavební právo a stavební řízení
 • právní pomoc podle zákona o vodách
 • o odpadech, energetického zákona apod.
 • přestupkové právo

Trestní právo

 • obhajoba v trestních věcech
 • sepis odvolání, stížností, vyjádření
 • sepis trestních oznámení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • sepis návrhů poškozeného do trestního řízení

Evropské právo

 • podávání návrhů k Soudnímu dvoru EU
 • vypracování návrhů a zastupování u jednání před jinými orgány Evropské Unie
 • zpracování analýz souladu s právem Evropské unie

Mezinárodní právo

 • podávání stížností a zastupování před Evropským soudem pro lidská práva
 • podávání žalob a jiných návrhů a zastupování u mezinárodních soudních orgánů
 • zceloevropská spolupráce s advokátními kancelářemi při přeshraničních záležitostech (sjednávání smluv, výkon rozhodnutí)

Kontakty

ADRESA

Ritter - Šťastný, advokátní kancelář
Riegrova 12
779 00 Olomouc

E-MAIL

info@ritter-stastny.cz

TELEFON

+420 585 229 221
+420 585 229 223
+420 585 234 331
+420 585 234 332
+420 585 229 226 (fax)

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ